Новая редакция устава ФДСУ

Цели, задачи, смысл существования Федерации дельтапланерного спорта Украины

Модератор: Raven

Президиум ФДС
3 разряд ;-)
Повідомлень: 46
З нами з: П'ят січня 11, 2013 6:48 pm
Звідки: Ukraine

Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Президиум ФДС » Суб березня 09, 2013 5:46 pm

Решением президиума фДСУ согласована новая редакция устава федерации для утверждения на внеочередной конференции (протокол №02-03.2013 от 06.03.13). Текст устава размещен ниже.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Найменування об’єднання громадян:
1.1.1 повне найменування українською мовою: «Всеукраїнська громадська організація «Федерація дельтапланерного спорту України»;
1.1.2 скорочене найменування українською мовою: «ФДСУ»;
1.1.3 повне найменування російською мовою: «Всеукраинская общественная организация «Федерация дельтапланерного спорта Украины»;
1.1.4 скорочене найменування російською мовою: «ФДСУ»;
1.1.5 повне найменування англійською мовою: «HANG GLIDING FEDERATION OF UKRAINE»;
1.1.6 скорочене найменування англійською мовою: «HGFU».
1.2. ФДСУ є всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, метою якої є сприяння розвитку дельтапланеризму, досягненню високих спортивних результатів, пропаганді здорового способу життя, спільної реалізації та захисту законних соціальних, економічних, соціально-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів. Діяльність ФДСУ здійснюється на всій території України.
1.3. ФДСУ є неприбутковою організацією та не здійснює діяльності, спрямованої на отримання прибутку.
1.4. ФДСУ діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності органів управління, гласності.
1.5. ФДСУ вільна у виборі напрямків своєї діяльності. Основні завдання ФДСУ в сфері дельтапланерного спорту визначені в ст. 20 Закону України «Про фізичну культуру і спорт». ФДСУ може розширювати свої завдання. Обмеження діяльності ФДСУ встановлюється Конституцією та законами України.
1.6. ФДСУ в своїй діяльності керується чинним законодавством України та даним статутом (надалі – Статут).
1.7. ФДСУ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, печатку із своєю символікою і найменуванням; бланки, штампи, емблему, іншу спортивну атрибутику, зразки якої затверджуються Президією ФДСУ. Символіка ФДСУ реєструється в установленому чинним законодавством порядку.
1.8. ФДСУ має право від свого імені укладати цивільно-правові договори та інші правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав. Може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати в межах своєї компетенції прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.
1.9. ФДСУ для виконання своїх статутних завдань може взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми власності.
1.10. Місцезнаходження ФДСУ: пр. Перемоги, 52/2, місто Київ, Україна, 03047.

2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ФДСУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФДСУ.

2.1 Членство у ФДСУ є добровільним.
2.2 Членство у ФДСУ може бути почесним. Почесними членами ФДСУ можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність ФДСУ, дельтапланерного спорту або дельтапланеризму.
2.3 Порядок набуття звання почесного члена ФДСУ, його статус, а також порядок припинення повноважень почесного члена ФДСУ визначається відповідним положенням, що затверджується Президією ФДСУ (надалі - Президія).
2.4 Членами ФДСУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають даний Статут, та сприяють діяльності ФДСУ.
2.5 Члени вступають до ФДСУ на підставі заяви, яка подається до Президії.
2.6 Форму заяви про вступ до ФДСУ затверджує Президія.
2.7 Рішення про прийняття до ФДСУ та виключення з ФДСУ приймається Президією. Рішення про виключення члена ФДСУ може бути оскаржене на Конференції ФДСУ (надалі – Конференція).
2.8 Виключення з ФДСУ здійснюється Президією на підставі:
2.8.1 письмової заяви члена ФДСУ - у разі добровільного виходу з ФДСУ;
2.8.2 подання про виключення члена ФДСУ, що надає член Президії або ревізійна комісія ФДСУ - за невиконання, або порушення індивідуальним членом Статуту, за нанесення матеріальних збитків ФДСУ, а також за дії, що дискредитують ФДСУ.

2.9 Члени ФДСУ мають право:
2.9.1 обирати та бути обраними до керівних органів ФДСУ;
2.9.2 отримувати від керівних органів ФДСУ інформацію про її діяльність;
2.9.3 вносити пропозиції до керівних органів ФДСУ з питань, пов’язаних з її діяльністю;
2.9.4 брати участь у заходах, що проводяться ФДСУ на засадах та в порядку, визначених внутрішніми документами ФДСУ;
2.9.5 користуватись у встановленому ФДСУ порядку майном та символікою ФДСУ;
2.9.6 звертатися до керівних органів ФДСУ щодо захисту своїх інтересів;
2.9.7 брати участь у вирішенні питань діяльності ФДСУ на Конференції;
2.9.8 подавати на розгляд Президії пропозиції, щодо вдосконалення внутрішніх документів ФДСУ;
2.9.9 на свій розсуд вийти з ФДСУ. При припиненні членства у ФДСУ, особа не має права вимагати передачі їй грошових коштів або майна ФДСУ, відшкодування будь-яких сплачених внесків чи витрат, які вона понесла під час перебування у склади членів ФДСУ;
2.9.10 вносити пропозиції та зміни до порядку денного Конференції.

2.10 Члени ФДСУ зобов’язані:
2.10.1 дотримуватись положень Статуту та інших документів ФДСУ, виконувати рішення керівних органів ФДСУ;
2.10.2 брати участь у статутній діяльності ФДСУ, сприяти проведенню планових заходів ФДСУ;
2.10.3 відстоювати інтереси ФДСУ, честь і гідність члена ФДСУ;
2.10.4 сприяти розвитку дельтапланеризму та дельтапланерного спорту;
2.10.5 берегти майно ФДСУ, передане їм у користування;
2.10.6 своєчасно сплачувати членські внески.

2.11 За порушення Статуту, положень, правил, за нанесення матеріальних збитків ФДСУ, а також за дії, що дискредитують ФДСУ до членів ФДСУ можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:
2.11.1 попередження;
2.11.2 ініціювання процедури позбавлення спортивної ліцензії;
2.11.3 виключення з членів ФДСУ.
2.12 Рішення щодо застосування до члена ФДСУ дисциплінарного стягнення приймається Президією.

3. КЕРІВНІ ОРГАНИ ФДСУ.
3.1 Вищим органом управління є Конференція.
3.1.1 Повноваження Конференції:
3.1.1.1 затверджує статут ФДСУ, а при необхідності, вносить до нього зміни та доповнення;
3.1.1.2 визначає основні напрямки діяльності ФДСУ;
3.1.1.3 обирає строком на два роки президента ФДСУ, двох членів Президії, ревізійну комісію ФДСУ, віце-президента ФДСУ та відповідального секретаря ФДСУ;
3.1.1.4 заслуховує, обговорює та затверджує звіти президента ФДСУ, Президії та ревізійної комісії ФДСУ;
3.1.1.5 погоджує план (порядок) використання майна та коштів ФДСУ;
3.1.1.6 вирішує питання про реорганізацію або ліквідацію ФДСУ.
3.1.2 Конференція розглядає питання, внесені у порядок денний.
3.1.3 Повноваження, вказані в п.3.1.1, є виключними повноваженнями Конференції і не можуть передаватись іншим керівним органам ФДСУ, або особам.
3.1.4 Повноваження Конференції не обмежуються п. 3.1.1. Статуту. Конференція має право приймати рішення по будь-яких питаннях, якщо це не суперечить чинному законодавству. Рішення Конференції мають пріоритет над рішеннями будь-яких інших органів та посадових осіб ФДСУ.
3.1.5 Чергова конференція скликається один раз у два роки.
3.1.6 Порядок, дата та місце проведення Конференції визначаються Президією.
3.1.7 Члени ФДСУ беруть участь у Конференції особисто, з правом вирішального голосу.
3.1.8 Про скликання Конференції, місце проведення та проект порядку денного Конференції Президія повідомляє не пізніше 30 діб до її початку.
3.1.9 Остаточна редакція порядку денного Конференції та позачергової Конференції оприлюднюється Президією за 15 діб до її початку.
3.1.10 До порядку денного Конференції підлягають включенню питання на вимогу президента ФДСУ, ревізійної комісії ФДСУ, або члена ФДСУ, який сплачував річний членський внесок останні два роки.
3.1.11 Скликання позачергової Конференції проводиться за рішенням Президії, а також на вимогу президента ФДСУ чи ревізійної комісії ФДСУ (у відповідності до п.4.2.5 Статуту).
3.1.12 Позачергова Конференція також може бути скликана Президією на вимогу не менше однієї третини тих членів ФДСУ, які сплачували членські внески протягом останніх двох років.
3.1.13 Вимога членів ФДСУ про скликання позачергової Конференції розглядається Президією протягом 20 днів з моменту її надходження. В цей строк Президією приймається рішення про скликан-ня позачергової Конференції, та дату її проведення. Вимога членів ФДСУ про скликання позачергової Конференції відхиляється в разі порушення вимог, встановлених в п.3.1.12 Статуту.
3.1.14 Позачергова Конференція має бути проведена не пізніше 45 діб від дати прийняття рішення про її скликання.
3.1.15 Позачергова конференція проводиться у порядку, передбаченому для чергової Конференції.
3.1.16 У випадку, якщо Президія порушує строки, встановлені п.3.1.13 Статуту, проведення позачергової Конференції покладається на членів ФДСУ, які виступили ініціаторами проведення позачергової Конференції. У цьому випадку Конференція проводиться за правилами, відповідно до яких проводилася попередня Конференція.
3.1.17 Позачергова конференція має право обирати керівні органи ФДСУ.
3.1.18 У випадку дострокового припинення повноважень Президії, обов’язок скликання позачергової Конференції у порядку, передбаченому Статутом, покладається на ревізійну комісію ФДСУ.
3.1.19 Рішення Конференції є обов’язковими для виконання.

3.2 Керівник – президент ФДСУ (надалі – Президент).
3.2.1 Президент обирається на посаду Конференцією строком на два роки, та входить до складу Президії.
3.2.2 Президент здійснює керівництво поточною діяльністю ФДСУ.
3.2.3 При неможливості виконання (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка та інше) Президентом своїх обов’язків, їх виконання тимчасово покладається на віце-президента ФДСУ.
3.2.4 Президент не може входити до складу ревізійної комісії ФДСУ.
3.2.5 Повноваження та обов’язки Президента:
3.2.5.1 забезпечує виконання рішень Конференції;
3.2.5.2 без довіреності вчиняє дії від імені ФДСУ;
3.2.5.3 видає накази, розпорядження та інших документи;
3.2.5.4 може передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам ФДСУ;
3.2.5.5 головує на Конференції;
3.2.5.6 головує на засіданнях Президії;
3.2.5.7 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
3.2.5.8 організовує розробку положень, календарних планів спортивних та інших заходів, програм діяльності ФДСУ;
3.2.5.9 організує спортивну підготовку членів штатної команди до змагань;
3.2.5.10 спрямовує та контролює діяльність відокремлених підрозділів, комісій, секцій та формувань по напрямкам діяльності ФДСУ;
3.2.5.11 заохочує спортсменів, тренерів, суддів та членів ФДСУ;
3.2.5.12 організовує роботу по присвоєнню спортивних звань, розрядів та інших відзнак;
3.2.5.13 визначає структуру і штатну чисельність апарату ФДСУ, визначає форми і системи оплати праці, розміри оплати праці штатних працівників;
3.2.5.14 вирішує питання та виконує завдання за дорученням Конференції;
3.2.5.15 виконує інші обов’язки, пов’язані із забезпеченням діяльності ФДСУ.
3.2.5.16 представляє ФДСУ у судах загальної юрисдикції, Конституційному суді та будь-яких інших, зокрема міжнародних, судах, правоохоронних та інших державних органах, у відносинах з підприємствами організаціями будь-якої форми власності, органами місцевого самоврядування і органах автономій та інших.

3.3 Орган управління – Президія.
3.3.1 Президія є колегіальним виборним органом, який працює в режимі засідань.
3.3.2 До складу Президії входять п’ятеро осіб: Президент, віце-президент ФДСУ, відповідальний секретар ФДСУ, та два члени ФДСУ, які обрані до складу президії.
3.3.3 Повноваження Президії:
3.3.3.1 контролює виконання рішень Конференції;
3.3.3.2 затверджує положення, календарні плани спортивних та інших заходів;
3.3.3.3 затверджує зразки печатки, штампів та символіку ФДСУ;
3.3.3.4 затверджує програму діяльності ФДСУ;
3.3.3.5 затверджує кошторис та напрямки використання коштів ФДСУ;
3.3.3.6 затверджує річний звіт та річний бухгалтерський баланс ФДСУ;
3.3.3.7 затверджує річний звіт Президента;
3.3.3.8 контролює хід спортивної підготовки членів штатної команди до змагань;
3.3.3.9 організує випуск інформаційного бюлетеня;
3.3.3.10 приймає до ФДСУ нових членів, та виключає з ФДСУ її членів;
3.3.3.11 приймає рішення про вступ чи участь у діяльності інших громадських об’єднань;
3.3.3.12 приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів ФДСУ та затверджує їх правоустановчі документи;
3.3.3.13 визначає розміри вступних та членських внесків;
3.3.3.14 створює комісії, секції та інші формування по напрямкам діяльності;
3.3.3.15 надає допомогу президенту в вирішенні поточних справ;
3.3.3.16 за дорученням Конференції вирішує інші питання;
3.3.3.17 постійно (не менше одного разу у квартал) інформує членів ФДСУ про поточну діяльність федерації, стан виконання заходів, що заплановані.

4. ІНШІ ВИБОРНІ ОРГАНИ ФДСУ

4.1 Віце-президент ФДСУ (надалі – Віце-президент).
4.1.1 Віце-президент є заступником Президента. Він виконує обов’язки Президента у випадках передбачених п. 3.2.3.
4.1.2 Віце-президент обирається на посаду Конференцією строком на два роки та входить до складу Президії.
4.1.3 Обов’язки Віце-президента між засіданнями Президії визначаються Президентом.
4.1.4 На час виконання обов’язків Президента має право без довіреності представляти ФДСУ.

4.2 Ревізійна комісія ФДСУ (надалі – Ревізійна комісія).
4.2.1 Ревізійна комісія обирається Конференцією з членів ФДСУ та здійснює контроль за фінансовою діяльністю ФДСУ та дотриманням Статуту.
4.2.2 До Ревізійної комісії обирається не більше трьох осіб строком на два роки.
4.2.3 Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Президії.
4.2.4 Ревізійна комісія обов’язково здійснює ревізію та звітує перед членами ФДСУ не менше одного разу на рік.
4.2.5 Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання засідання Президії, або позачергової Конференції у разі виявлення суттєвих порушення Статуту, або виявлення зловживання з боку посадових осіб ФДСУ чи її членів.
4.2.6 Члени Ревізійної комісії мають право брати участь в роботі Президії з правом дорадчого голосу.

4.3 Відповідальний секретар ФДСУ (надалі – Відповідальний секретар).
4.3.1 Відповідальний секретар обирається Конференцією строком на два роки, та входить до складу Президії.
4.3.2 Повноваження Відповідального секретаря:
- за дорученням Президента або Президії здійснює необхідну підготовчу і організаційну роботу з проведення спортивних змагань, зборів, семінарів, інших офіційних заходів;
- веде облік документації ФДСУ;
- забезпечує зберігання в належному стані документації ФДСУ, печатки, штампів, бланків та інше;
- здійснює необхідну підготовчу роботу по веденню зовнішнього листування ФДСУ, комунікації з державними та громадськими установами;
- виконує обов’язки секретаря Конференції, інші обов’язки, передбачені Статутом, а також доручення Президента.

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ КЕРІВНИЦТВА, ТА ТЕРМІНИ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИЦТВА ФДСУ.

5.1 Керівні органи ФДСУ формуються на Конференції.
5.2 До керівних органів ФДСУ можуть бути обрані лише члени ФДСУ, які сплачували щорічний внесок на протязі не менше 2 років, або прирівняні до них особи.
5.3 Повноваження Президента починаються з моменту його обрання та закінчуються з моменту обрання нового Президента.
5.4 Повноваження Президента припиняються достроково у випадку:
5.4.1 смерті особи;
5.4.2 відмови від виконання повноважень, про що особа направляє за місцем знаходження ФДСУ власну заяву;
5.4.3 прийняття Конференцією рішення про дострокове припинення повноважень.
5.5 Повноваження Президії починаються з моменту обрання до її складу всіх членів та припиняються з моменту обрання всіх членів нової Президії.
5.6 Повноваження Президії припиняються достроково у разі вибуття з її складу хоча б одного члена, з наступних підстав:
5.6.1 у разі смерті особи;
5.6.2 відмови від виконання повноважень, про що особа направляє за місцем знаходження ФДСУ власну заяву;
5.6.3 прийняття Конференцією рішення про дострокове припинення повноважень.

6. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ФДСУ.

6.1 Президент здійснює свої повноваження на постійній основі.
6.2 Президент приймає рішення одноособово, якщо вони не потребують затвердження (погодження) Президії у випадках, передбачених Статутом, та внутрішніми документами ФДСУ.
6.3 Президія здійснює свої повноваження на засіданнях Президії.
6.4 На кожному засіданні Президії ведеться протокол. Відповідальний за ведення та оформлення протоколу - секретар засідання. Секретар засідання обирається на кожному засіданні Президії серед членів Президії.
6.5 Протокол підписується Президентом та секретарем засідання.
6.6 Засідання Президії відбуваються не рідше одного разу у квартал.
6.7 Засідання Президії додатково відбуваються на вимогу Президента, або Ревізійної комісії, або на вимогу двох членів Президії.
6.8 Засідання Президії повноважне у разі присутності не менше чотирьох членів Президії (в тому числі, за допомогою засобів зв’язку).
6.9 Президія приймає рішення простою більшістю голосів. За умови рівної кількості голосів «ЗА» і «ПРОТИ», ухвалюється рішення, за яке проголосував Президент.
6.10 У виключних випадках, у разі нагальної термінової необхідності, що визначає Президент, рішення по окремим питанням можуть прийматись без проведення засідання Президії, шляхом опитування всіх членів Президії. Результат опитування фіксується в окремому протоколі, котрий засвідчується всіма опитаними членами Президії.
6.11 Конференція є повноважною у разі присутності на ній (в тому числі, за допомогою засобів зв’язку) більш половини загальної кількості членів ФДСУ.
6.12 Конференція та позачергова Конференція мають право приймати рішення по питаннях, які внесені у порядок денний.
6.13 Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів учасників Конференції, якщо інше не встановлено законом або Статутом.
6.14 Головою Конференції є Президент. Секретарем Конференції є Відповідальний секретар. За їх відсутності, або їх неможливості взяти участь в Конференції, голова та секретар конференції можуть обиратися Конференцією.
6.15 Рішення Конференції оформлюються протоколом. Протокол Конференції підписується головою Конференції та секретарем Конференції.

7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФДСУ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ФДСУ.

7.1 Президент звітує перед членами ФДСУ на Конференції.
7.2 Президент звітує перед Президією на засіданні Президії не менше одного разу у квартал.
7.3 Президія звітує перед членами ФДСУ щодо прийнятих рішень шляхом розміщення інформації у мережі Інтернет не рідше одного разу у квартал, та на Конференції.
7.4 Ревізійна комісія звітує перед членами ФДСУ не менше одного разу на рік, а також на Конференції.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФДСУ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

8.1 Рішення, дії, бездіяльність керівних органів ФДСУ можуть бути оскаржені членами ФДСУ.
8.2 Скарга на рішення, дії, бездіяльність Президента розглядається Президією.
8.3 Скарга на рішення, дії, бездіяльність Президії розглядається Конференцією.
8.4 Скарга подається у письмовій формі особисто скаржником або його представником. Скарга може бути надіслана за місцем знаходження керівних органів ФДСУ поштою. Отримані скарги підлягають реєстрації Відповідальним секретарем та публікуються ним у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня з дати надходження скарги.
8.5 Вимоги до скарги:
8.5.1 У скарзі зазначаються:
8.5.1.1 ім'я скаржника, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
8.5.1.2 найменування керівного органу, чиї рішення, дії, бездіяльність оскаржуються;
8.5.1.3 у скарзі викладаються вимоги та обставини, з нормативним та документальним обґрунтуванням;
8.5.1.4 перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
8.5.2 На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги, скаржник надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин не-можливості подання таких доказів.
8.5.3 Скарга підписується скаржником або його представником із зазначенням дати її підписання.
8.5.4 Якщо скарга подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.
8.6 Відповідальний секретар, протягом трьох робочих днів з дня публікації скарги, зобов’язаний перевірити її на відповідність вимогам п.8.5, про що складається доповідна записка, яка приєднується до скарги.
8.7 Скарга, яка відповідає вимогам, наведеним у п.8.5, приймається до розгляду, про що Відповідальний секретар повідомляє скаржника засобами зв’язку та одночасно публікує цю інформацію в мережі Інтернет.
8.8 Скарга, яка не відповідає вимогам, наведеним у п.8.5, залишається без розгляду, про що Відповідальний секретар повідомляє скаржника засобами зв’язку та одночасно публікує цю інформацію в мережі Інтернет.
8.9 Письмове рішення про прийняття скарги або залишення її без розгляду приймає керівний орган, який уповноважений її розглядати, протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, встановленого у п. 8.6 про що Відповідальний секретар публікує інформацію в мережі Інтернет.
8.10 Керівний орган за результатами розгляду скарги приймає одне з таких рішень:
8.10.1 про задоволення скарги;
8.10.2 про часткове задоволення скарги;
8.10.3 про відмову у задоволенні скарги.
8.11 Письмове обґрунтоване рішення про результат розгляду скарги приймається та оформлюється протягом п’яти робочих днів після прийняття скарги, та публікується Відповідальним секретарем у мережі Інтернет у цей же строк.
8.12 Скарги на рішення Конференції розглядаються в судовому порядку.

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФДСУ.

9.1 ФДСУ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення її статутної діяльності. Майно ФДСУ складається з основних фондів, обігових (в тому числі грошових) коштів і нематеріальних активів, а також інших цінностей.
9.2 Джерелами надходження коштів та майна ФДСУ є:
9.2.1 внески (вступні/членські) членів ФДСУ;
9.2.2 безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування;
9.2.3 державні кошти;
9.2.4 інші джерела, що не суперечать законодавству України та Статуту.
9.3 ФДСУ може набувати право власності на:
9.3.1 кошти та майно, передане членами ФДСУ або державою у встановленому порядку;
9.3.2 кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
9.3.3 майно, придбане за рахунок власних коштів;
9.3.4 майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених ФДСУ госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
9.3.5 пасивні доходи (доходи, одержані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат, відшкодувань, а також роялті).
9.4 ФДСУ здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, відповідно до норм чинного законодавства. ФДСУ має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії, та укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту
9.5 здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її найвищий орган управління – Конференцію або через інші органи ФДСУ в межах їх повноважень;
9.6 має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для виконання статутних цілей, у тому числі засоби масової інформації.
9.7 ФДСУ відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке може бути накладено стягнення відповідно до чинного законодавства.
9.8 ФДСУ не відповідає за зобов’язаннями її членів. Звернення стягнення на майно ФДСУ за зобов’язаннями її членів не допускається.
9.9 ФДСУ не відповідає за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає за зобов’язаннями ФДСУ.

10. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФДСУ.

10.1 Відокремлені підрозділи створюються для вирішення поточної діяльності ФДСУ.
10.2 Рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів ФДСУ приймається Президією за поданням Президента.
10.3 Президент призначає керівників відокремлених підрозділів ФДСУ.
10.4 Діяльність створеного відокремленого підрозділу забезпечується шляхом розробки його керівником та затвердження Президією «Положення про відокремлений підрозділ».
10.5 Президія здійснює контроль за діяльністю створених ФДСУ відокремлених підрозділів.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

11.1 Внесення змін та доповнень до даного Статуту, або розробка нової редакції Статуту проводяться виключно за рішенням Конференції.
11.2 Рішення про внесення змін та/або доповнень до Статуту, або нова редакція Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 (двох третин) від числа учасників Конференції.
11.3 Протягом визначеного Конференцією строку робоча група отримує та опрацьовує пропозиції членів ФДСУ, при необхідності залучає фахівців, та готує текст проекту змін та доповнень до Статуту, або нової редакції Статуту.
11.4 Проект змін та доповнень у Статуті, або проект нової редакції Статуту, не пізніше як за місяць до їх розгляду Конференцією, оприлюднюється в мережі Інтернет для ознайомлення з ними членів ФДСУ.

12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ФДСУ.

12.1 Рішення про припинення діяльності ФДСУ (саморозпуск) приймається на Конференції.
12.2 Рішення про припинення діяльності ФДСУ (саморозпуск) приймається 2/3 голосів учасників Конференції.
12.3 Одночасно з рішенням про припинення діяльності ФДСУ (саморозпуск) Конференція вирішує питання про використання коштів та майна після ліквідації.
12.4 Рішення про приєднання ФДСУ до іншого громадського об’єднання приймається на Конференції.
12.5 Рішення про приєднання ФДСУ до іншого громадського об’єднання приймається 2/3 голосів учасників Конференції.

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » П'ят березня 15, 2013 5:44 pm

Читала Устав, долго думала...
Я - не юрист. Но, как член Федерации (пока не выгнали за вольнодумство и "левые" взгляды), задать вопросы имею право. Что и попробую сформулировать.

1. СТАТУС НЕПРИБЫЛЬНОСТИ.
1.3. ФДСУ є неприбутковою організацією та не здійснює діяльності, спрямованої на отримання прибутку.
1.5. ФДСУ вільна у виборі напрямків своєї діяльності. Основні завдання ФДСУ в сфері дельтапланерного спорту визначені в ст. 20 Закону України «Про фізичну культуру і спорт». ФДСУ може розширювати свої завдання. Обмеження діяльності ФДСУ встановлюється Конституцією та законами України.
НАКАЗ 24.01.2013 № 37
Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0267-13#n16
5.2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом, для провадження благодійної діяльності; громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним законом (підпункт "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу):
То есть, насколько я понимаю, деятельность Федерации (если мы хотим получить статус неприбыльной организации) должна ограничиваться "аматорською спортивною діяльністю". Правомерна ли в этом случае фраза "ФДСУ вільна у виборі напрямків своєї діяльності."?

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Налоговый кодекс, как мне кажется, довольно однозначно регламентирует доходы, освобожденные от налогообложения.

Податковий кодекс України
Документ 2755-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.02.2013
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page18
157.3. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "б" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим
організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням
положень пункту 157.13 цієї статті;

дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання цін на платні послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із
законодавством з метою зниження рівня таких цін.
И членские взносы в явном виде здесь не указаны.
То же мы можем прочесть и на сайте УНЦПД
http://www.ucipr.kiev.ua/publications/z ... obednannia
где проводился анализ закона "Про громадські обїєднання"
Статтею 157 ПК передбачено звільнення від податку на прибуток різних категорій надходжень для різних категорій організацій. Для громадських організацій, створених з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності та громадських організацій інвалідів – це, зокрема, добровільні пожертви та безповоротна фінансова допомога, для інших ГО – членські внески. Підставою для використання передбачених пільг є внесення ГО до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
Исходя из вышеизложенного, предлагаю:

1. Убрать из пункта 1.5. фразу "ФДСУ вільна у виборі напрямків своєї діяльності."

Мне понравилось, как у самолетчиков написано:
Діяльність ФЛСУ регламентується Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян» та «Про фізичну культуру і спорт», чинним законодавством, Статутом та Законами Міжнародної авіаційної федерації (МАФ) та цим статутом. ФЛСУ здійснює свою діяльність у тісному контакті з органами державного управління фізичною культурою і спортом та іншими установами та організаціями і може вступати з ними в договірні відносини для проведення спільних заходів.
Кстати, это одна из "технических" Федераций, которая легализована на сегодняшний день.

Ну, про Міжнародної авіаційної федерації (МАФ) можно и убрать.

2. Пункт 9.2.1 внески (вступні/членські) членів ФДСУ; дополнить фразой "які надані у вигляді безповоротної фінансової допомоги" або "які надані у вигляді добровільних пожертвувань".
Предлагаю фразу Членские взносы именно дополнить, а не заменить. Подробно расписывать не хочу, и так много букв получилось. Если есть вопросы - отвечу.


3. Пункт 9.2.3 державні кошти;
Заменить на
дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної допомоги


4. Пункт 9.3.5 пасивні доходи (доходи, одержані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат, відшкодувань, а також роялті) добавить и в раздел Джерела надходження.

5. Добавить пункт в Доходы
надходження від господарської та іншої комерційної діяльності установ та організацій, заснованих ФДСУ та видавничої діяльності ФДСУ;

Это если планируется такая деятельность и если она будет регистрироваться официально. Если нет, то, может, этот пункт и не нужен. Пока, может, лучше по минимуму. Опять же, потом, если что, то и изменения в Устав внести можно. Думаю, это будет менее геморно, чем каждый раз оправдываться, что пока никаких организаций не создавали и никакой предпринимательской деятельности не ведем.

Я не сомневаюсь, что при личном контакте Артем, например, сможет убедить, например, инспектора, что взносы являются "Безповоротною допомогою" и в остальных вопросах тоже. Но ведь этого самого личного контакта при определении статуса неприбыльности не будет. Будут бумаги. И, мне так кажется, что их лучше делать как можно ближе к букве закона.

Статус неприбыльности в некоторой степени ограничивает деятельность организации. Без него в чем-то проще, меньше надо думать по какому коду оприходовать поступления и как их потратить. Заплатил налоги - и спи спокойно. Но поступлений-то пока нет, а бухгалтерию вести по-взрослому нужно будет сразу после регистрации. Лучше все же попытаться статус неприбыльности получить. Отказаться всегда успеем.

Все вышеизложенное - ИМХО. Могу ошибаться. Если считаете, что на это не нужно обращать внимание, то оставьте без рассмотрения.

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Суб березня 16, 2013 8:20 am

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТАТУС
Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому цим Законом.

3. Для підтвердження всеукраїнського статусу громадське об'єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою Міністерством юстиції України.
10. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФДСУ.

10.1 Відокремлені підрозділи створюються для вирішення поточної діяльності ФДСУ.
10.2 Рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів ФДСУ приймається Президією за поданням Президента.
10.3 Президент призначає керівників відокремлених підрозділів ФДСУ.
10.4 Діяльність створеного відокремленого підрозділу забезпечується шляхом розробки його керівником та затвердження Президією «Положення про відокремлений підрозділ».
10.5 Президія здійснює контроль за діяльністю створених ФДСУ відокремлених підрозділів.
У нас расписано, как подразделения создаются, как действуют, как контролируются, но нигде не указано, что они есть.

Предлагаю добавить
Пункт 10.1 ФДСУ має відокремлені підрозділи у більшості адміністративно-територіальних одиниць України.


Нам все равно от регистрации подразделений не уйти, после подтверждения регистрации ФДСУ нужно будет регистрировать подразделения.
4. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня надходження заяви за результатами перевірки в Реєстрі громадських об'єднань відповідності відокремлених підрозділів громадського об'єднання вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті, приймає рішення про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання або про відмову у підтвердженні такого статусу.
http://www.drsu.gov.ua/show/10556
В частности
http://www.drsu.gov.ua/show/10487

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Пон березня 18, 2013 5:23 pm

Что ж... Продолжу свой монолог по поводу Устава :-)

Итак, для чего нам нужен Устав?
1. Для наших взаимодействий с нашим государством.
2. Для наших взаимодействий между собой.

По первой части я свои сомнения изложила выше, оставляю их на суд юристов.
По второй части предлагаю всем быть активнее, по этому уставу нам жить и работать два года, как минимум.

Итак.
2.8 Виключення з ФДСУ здійснюється Президією на підставі:
...
2.8.2 подання про виключення члена ФДСУ, що надає член Президії або ревізійна комісія ФДСУ - за невиконання, або порушення індивідуальним членом Статуту, за нанесення матеріальних збитків ФДСУ, а також за дії, що дискредитують ФДСУ.
Значение слова Дискредитировать по Ожегову:
Дискредитировать - Подорвать (подрывать) доверие к кому-чему-нибудь, умалить (-лять) чей-нибудь авторитет
Исключение из Федерациии - мера исключительная. Извините за тавтологию. Тут причины должны быть очень вескими.
Кто должен решать, "дії дискредитують ФДСУ чи не дискредитують"?

Мне вот Дмитрий Николаевич уже не в первый раз замечание делает
Витя и Алла, не компрометируйте дельтафорум
Так мне вот интересно теперь, дискредитирую я или нет?

Вы, Дмитрий Николаевич, несколько лет, не разобравшись до конца в ситуации, говорили, да и сейчас продолжаете, что никто нихрена не работает и работать не хочет. Это, мягко говоря, неправда. Так как расценивать? Дискредитируете или нет?

Пожалуйста, не сочтите за троллинг, я стараюсь представить себе эту ситуацию.

Считаю, что эта фраза очень обобщена, ее можно применить к любому критическому замечанию, она может стать инструментом для "затыкания рта", а то и исключения из Федерации неугодных, а не реальным инструментом борьбы за авторитет Федерации. А того, кто реально "подрывает авторитет" можно исключить и по другой статье. Авторитет делами зарабатывается и не должен бояться "дискредитаторов". Я так считаю.

Или в приведенном выше случае решение об исключении из Федерации должна принимать Конференция.
Прошу понять меня правильно. Речь не идет о конкретных членах Президиума, о доверии или недоверии к ним. Устав должен работать в общем случае, не зависимо от личностного состава президиума на сегодняшний день.

Чесно говоря, и нанесення матеріальних збитків ФДСУ не совсем понятно. Даст Бог, Федерация разбогатеет, приобретет дельтапланы. Выдаст пилоту дельтаплан для участия в соревнованиях. Человек на посадке стойку сломал, или обшивку порвал. Материальный ущерб налицо :du_ma_et:

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Пон березня 18, 2013 6:18 pm

3.2.5 Повноваження та обов’язки Президента:
3.2.5.1 забезпечує виконання рішень Конференції;
3.2.5.2 без довіреності вчиняє дії від імені ФДСУ;
3.2.5.3 видає накази, розпорядження та інших документи;
3.2.5.4 може передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам ФДСУ;
3.2.5.5 головує на Конференції;
3.2.5.6 головує на засіданнях Президії;
3.2.5.7 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
3.2.5.8 організовує розробку положень, календарних планів спортивних та інших заходів, програм діяльності ФДСУ;
3.2.5.9 організує спортивну підготовку членів штатної команди до змагань;
3.2.5.10 спрямовує та контролює діяльність відокремлених підрозділів, комісій, секцій та формувань по напрямкам діяльності ФДСУ;
3.2.5.11 заохочує спортсменів, тренерів, суддів та членів ФДСУ;
3.2.5.12 організовує роботу по присвоєнню спортивних звань, розрядів та інших відзнак;
3.2.5.13 визначає структуру і штатну чисельність апарату ФДСУ, визначає форми і системи оплати праці, розміри оплати праці штатних працівників;
3.2.5.14 вирішує питання та виконує завдання за дорученням Конференції;
3.2.5.15 виконує інші обов’язки, пов’язані із забезпеченням діяльності ФДСУ.
3.2.5.16 представляє ФДСУ у судах загальної юрисдикції, Конституційному суді та будь-яких інших, зокрема міжнародних, судах, правоохоронних та інших державних органах, у відносинах з підприємствами організаціями будь-якої форми власності, органами місцевого самоврядування і органах автономій та інших.
Есть вопрос к юристам. Кто в этом случае несет полную материальную, или, не дай Бог, уголовную ответственность за действия Федерации?

Второй вопрос к Владимиру Марчуку. Володя, ты готов эту самую ответственность в полной мере нести? Например, Федерацию в судах представлять?

И еще вопрос.
3.2.5.4 може передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам ФДСУ;
Каким образом это происходит? Если Президент издал указ, в котором передает п.3.2.5.1 - 3.2.5.10 товарищу А, а пункты 3.2.5.11 - 3.2.5.16 товарищу В то права и обязанности считаются переданными? Кто в этом случае буде представлять, например, Федерацию в суде?

Аватар користувача
Юля
МСМК ;-)))
Повідомлень: 2700
З нами з: Сер лютого 25, 2004 12:14 pm
Звідки: Киев

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Юля » Пон березня 18, 2013 8:02 pm

Алла, по большинству твоих замечаний я ничего не могу сказать, за неимением образования... Надеюсь, Артем и Таня подключатся. Но вот об этом сказать могу:
Alla писав: исключения из Федерации неугодных,
Во-первых, неприятно, что от нас ожидают подобных действий. Вроде ж не первый год знакомы :-): Во-вторых, если наша федерация превратится в ТАКОЕ, то либо все быстро поменяется (переизберут руководство), либо она просто перестанет существовать. Не тот у нас контингент, который согласится существовать в условиях интриг, исключений неугодных и пр. ИМХО. С другой стороны, пункт об исключении из Федерации позволяет нам всем обезопасить себя от проблем, которые, я надеюсь, на практике никогда не возникнут. Полеты в пьяном или обкуренном виде и прочий беспредел. Короче, этот пункт введен "на всякий пожарный".

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Пон березня 18, 2013 8:14 pm

Юля, не нужно лишних слов. Не хочу эту тему развивать, но Федерация уже несколько месяцев существует именно в условиях интриг. Если считаешь нужным, могу продолжать. Я не считаю нужным продолжать. И повторюсь еще раз. Закон - это закон. Он должен работать в любом случае, не зависимо от того, кто "у руля". Тем более в условиях почти безграничной президентской власти. Завтра на месте президента может оказаться кто-либо, а контингент у нас как раз самодостаточный, принцип "моя хата с краю" и "да кто угодно, лишь бы не я" может, как раз, сыграть злую шутку. Посмотри примеры дружественных организаций, парапланерную или АОПУ. Зайди на сайты, просмотри хотя бы кратко.

Аватар користувача
Юля
МСМК ;-)))
Повідомлень: 2700
З нами з: Сер лютого 25, 2004 12:14 pm
Звідки: Киев

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Юля » Пон березня 18, 2013 8:28 pm

Alla писав: Федерация уже несколько месяцев существует именно в условиях интриг.
:sh_ok:
Трудно поверить, но наверно ты знаешь, о чем говоришь. Но кто? Могу сказать, что Президиум пашет, как ишаки, нам некогда фигней страдать... Кто же тогда интригует и зачем?

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Пон березня 18, 2013 8:50 pm

Трудно поверить, но наверно ты знаешь, о чем говоришь. Но кто? Могу сказать, что Президиум пашет, как ишаки, нам некогда фигней страдать... Кто же тогда интригует и зачем?
Ты действительно хочешь, чтобы я отвечала на этот вопрос? Может, лучше не надо? Может, лучше заняться конструктивом?

Еще раз повторюсь по теме: считаю, что закон должен работать независимо от того, кто у власти.
С другой стороны, пункт об исключении из Федерации позволяет нам всем обезопасить себя от проблем, которые, я надеюсь, на практике никогда не возникнут.
Эти проблемы могут не возникнуть (тоже надеюсь, что не возникнут), а другие на этой почве как раз могут и возникнуть.
Полеты в пьяном или обкуренном виде и прочий беспредел.
Это тоже вопрос не простой. Кто будет доказывать, что пилот был обкуренный или пьяный? Кроме этого ничего не нарушал? Как тут быть? Если нарушал - то можно исключить за нарушение Устава, такая статья есть.

ЭЫ: В том, что Президиум пашет, как ишаки, даже не сомневаюсь. Если чем-то могу помочь (по конкретной работе, в общих чертах пока не готова), пишите, чем смогу - помогу.
Востаннє редагувалось Сер березня 20, 2013 11:49 am користувачем Alla, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Вів березня 19, 2013 5:35 pm

12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ФДСУ.

12.3 Одночасно з рішенням про припинення діяльності ФДСУ (саморозпуск) Конференція вирішує питання про використання коштів та майна після ліквідації.
Опять же... вариантов использования средств не так уж много...
Стаття 24. Власність громадського об'єднання

3. У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

4. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/page2

Почему бы это не указать в уставе?

Yaroslav
МСМК ;-)))
Повідомлень: 787
З нами з: Сер листопада 09, 2005 9:32 pm
Звідки: Ivano-Frankivsk
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Yaroslav » Вів березня 19, 2013 7:19 pm

Alla писав:Опять же... вариантов использования средств не так уж много...
Стаття 24. Власність громадського об'єднання

3. У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

4. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/page2

Почему бы это не указать в уставе?
Якщо ГО планує бути ( чи є ) неприбутковою організацією, то не може, а мусить це прямо вказати, як і написано в законі. І там ще є досить жорсткі вимоги по меті діяльності, джерелах коштів та їх витрачанню і т.д., про що теж записується в статуті. Детальніше можна узнати у куратора в податковій...

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Вів березня 19, 2013 7:40 pm

Так от і я про те ж... Зараз статус неприбутковості отримати важче, ніж це раніше було, але варто спробувати, бо без статусу зовсім нелегко буде.

Yaroslav
МСМК ;-)))
Повідомлень: 787
З нами з: Сер листопада 09, 2005 9:32 pm
Звідки: Ivano-Frankivsk
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Yaroslav » Вів березня 19, 2013 8:01 pm

важкого там наче нічого немає, просто треба щоб статут відповідав певним критеріям. Перед тим, як надати ознаку неприбутковості куратор переглядає статут і вносить свої зауваження. Тому, щоб два рази не міняти статут, рекомендовано навідатись до куратора ще з проектом...

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Сер березня 20, 2013 8:49 am

важкого там наче нічого немає, просто треба щоб статут відповідав певним критеріям.
На форумах скаржаться, що, з одного боку, громадським організаціям дозволили підприємницьку діяльність, з другого, саме це стає на перешкоді отримання статусу неприбутковості, якось там не все однозначно. Я вже згадувала про це вище.
Тому, щоб два рази не міняти статут, рекомендовано навідатись до куратора ще з проектом...

Слушна думка, не ігноруйте її! Радитись бажано не з абстрактним податківцем, а саме з тим, який буде вести організацію. І, дуже бажано, щоб до ньго йшла людина, яка має якісь поняття в бухгалтерії або фінансах, бо у податківців, як і у юристів, своя мова. Не завжди вони хочуть пояснювати детально, як пощастить.

Проблема в тому, що, вже ПІСЛЯ підтвердження реєстрації організації в Реєстрі громадських організацій, наче так він називається (тобто, Статут вже буде затверджений та прийнятий до реєстру), треба подати заяву на внесення організації в Реєстр неприбуткових установ та організацій.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0267-13

Якщо до Статуту будуть зауваження з боку податківців, то зміни треба буде вносити "по процедурі": збирати Конференцію, подавати зміни в Реєстр ...

Аватар користувача
Alla
МСМК ;-)))
Повідомлень: 833
З нами з: Сер червня 17, 2009 3:45 pm
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Новая редакция устава ФДСУ

Повідомлення Alla » Сер березня 20, 2013 9:14 pm

Уважаемый Prezidiumen!
Разъясните, пожалуйста, как будет происходить утверждение Устава? Я вот вношу предложения, некоторые из них хочу поставить на голосование. Когда это можно сделать? Когда будем голосовать за Устав в целом? Уточните, пожалуйста, по датам.
Кстати, не согласна с пунктом Устава
1.3 Протягом визначеного Конференцією строку робоча група отримує та опрацьовує пропозиції членів ФДСУ, при необхідності залучає фахівців, та готує текст проекту змін та доповнень до Статуту, або нової редакції Статуту.
Считаю, что каждый член Федерации имеет право поставить на голосование свое предложение по Уставу, если это не противоречит Законам Украины. Иначе получается, что, de facto, члены Федерации могут только вносить свои предложения по Уставу в Президиум, что противоречит следующему:
Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань
...
3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, ...
Право членів... самостійно..
а не посредством Президиума.

Да, собственно, как Вы, уважаемый Prezidiumen, себе представляете очную конференцию, на которой вносится предложение по Уставу, а председательствующий говорит:" Ну, вы тут подождите, мы с Президиумом сейчас обсудим..."

Відповісти

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість